fytokemikalie-magi 

Julafton idag! Härligt! Dags att öppna 24e och sista luckan i fytokemikaliekalendern.

 

Julen firas ju i åminnelse om Jesus födelse och med anledning av detta så kommer några magiska fytokemikalier att beskrivas här i lucka 24. 

Följande text kommer från ett PM som jag skrev när jag gick kursen Religion och Naturvetenskap vid Uppsala Universitet:  


Bibeln ger exempel på användningen av många läkeväxter och örter. Under Jesus korsfästelse ges exempel på isop, myrra och aloeträd. Kunde effekten av dessa örter och läkeväxter i kombination med gynnsamma väderförhållande vara delaktiga till möjligheten att Jesus överlevde sin egen korsfästelse?

Albert Einstein lär ha sagt att det finns två sätt att leva sitt liv på; Det ena är att leva som om ingenting är ett mirakel, det andra är att leva som om allting är ett mirakel. Detta PM vill undersöka möjligheten till om Jesus levde och undervisade enligt den första devisen, alltså som om ingenting var ett mirakel, utan alla skeenden var logiska och bottnade i orsak och verkan som kunde förklaras genom naturvetenskapliga metoder.

Hade Jesus så pass hög kunskap i naturvetenskap att han kunde planera för utgången av korsfästelsen och är det detta som gjorde att han var så säker på att han skulle ”återuppstå”?

 
Bakgrund                                                                              
Hösten 2014 började jag arbeta som behandlingsassistent på ett boende för hemlösa missbrukare. Det var människor i djup misär, fångade i drogernas klor, det övervägande som drev dem framåt var överlevnadsinstinkten och chansen till ett nytt drogrus.

Av en tillfällighet fick jag första dagen på mitt nya jobb syn på en tidningsartikel som berörde det faktum att alla världsreligioner har det gemensamt att de startade i karga, steniga landskap där social sammanhållning och hygien var a och o för överlevnad. Jag har senare vid ett flertal tillfällen sökt efter denna tidningsartikel utan att få tag på den, men även om jag inte finner den så kan jag konstatera att den gjorde ett stort intryck på mig och fick mig att börja fundera i nya banor. Jag började läsa Bibeln med nya ögon och försökte bortse från det ”mystiska”, ”magiska” och ”övernaturliga”. Som den folkhälsovetare jag i grunden är så började jag ställa mig frågor om kanske Bibeln helt enkelt var en skrift för hur man ska skydda och bevara sin hälsa samt njuta och förlänga livet? Jag tittade lite i Koranen och andra heliga skrifter och kom fram till samma sak; texterna kunde mycket väl tolkas som rättesnören för hur man ska främja hälsan på bästa möjliga sätt, genom hela det biopsykosociala spektrat. Var de heliga skrifterna helt enkelt en samling naturvetenskapliga texter som försökte förklara människan, naturen och allt däromkring? Kunde det vara så att ”religionerna” senare helt enkelt ”lagt beslag” på dessa texter och skaffat sig tolkningsrätt på dem? En tolkningsrätt som gynnade ”religionerna”?

När man ifrågasätter religion så är det lätt att avvisa religion och dess betydelse på ett sätt som gör att man blir lika negativ som Richard Dawkins och hans anhängare som närmast verkar betrakta religion och religiösa som vore det en negativ farsot eller pest (Clayton. 2017). Det är dock inte till den skaran jag vill sålla mig utan det är snarare så att jag vill undersöka om ”religionerna” kan ha sitt ursprung i vad man tidigare trodde var ”vetenskap”.


När jag läste Bibeln med ”folkhälsoglasögon” så upptäckte jag hur exempelvis Jesus vandring i öknen i fyrtio dagar och fyrtio nätter mycket väl kunde tolkas som det enorma lidande som en drogmissbrukare går igenom när hen utsätter sig för att vänja sig av med droger. Utan att själv ha upplevt det så kan jag förstå att drogabstinens känns som om djävulen tar över ens kropp och frestaren kan symboliseras av den befrielse från lidande som ett nytt drogrus ger. När sedan abstinensen släppt så kan de änglar som kommer fram och betjänar Jesus efter att inte ha givit vika för frestaren mycket väl vara en symbol för celler, genom den epigenetiska förändring som faktiskt har skett i kroppen efter avgiftningen.

Jag är medveten om att ovanstående förklaring kan tyckas långsökt men jag anser den inte omöjlig. Jag anser att Bibeln helt enkelt är en naturvetenskaplig skrift som försöker förklara livet, naturen och allt däromkring. Vid tiden för de heliga skrifternas uppkomst hade man inte tillgång till den teknologi och de forskningsmetoder som vi har idag utan man drog de slutsatser man då trodde var rätt och försökte förklara dem på ett sätt som ofta var symboliskt. Av anledningar som jag inte känner till så anser jag att det sedan har blivit ”religion” av denna naturvetenskap, men jag tror absolut inte att det var meningen.

Vi kan ta ”Renhetslagarna” (Tredje Mosebok 11-15) som ett utmärkt exempel på hur Bibeln kan användas som ett folkhälsovetenskapligt uppslagsverk. I renshetsläran står bland annat att läsa om vilka djur som är okej att äta och vilka som inte är okej, hur man ska bete sig om man misstänker att någon har spetälska, hur man ska behandla kläder som är orena, hur män ska bete sig om de har flytningar från sin lem samt en hel del annat som är viktigt för hygienen. 


Genom att läsa Bibeln med ”folkhälsoglasögon” har jag börjat se på Jesus som en naturvetare och hälsocoach som levde, verkade och undervisade i tron om att det finns en naturlig förklaring till allt och att man inte ska låta sig luras av folk som vill få en att tro på ”magi”, ”mirakel” och ”övernaturlighet”. Jag tror att det yttersta beviset som Jesus ville ge på hur lätt det egentligen var att luras av ”övernaturlighet”, var genom att iscensatta sin egen fejk-död.
 
Metod
Artikelgranskning har gjorts för att finna artiklar som på ett naturvetenskapligt sätt försöker finna förklaringar till hur Jesus skulle ha kunnat överleva sin korsfästelse.
Sökningar har gjorts i Pub Med (2018) på sökorden JESUS and RELIGION och genom dessa sökord har även snöbollseffekten kunnat användas.
Sökningar har även gjorts på Google och Pub Med på de naturliga örter och läkeväxter som citeras i Bibeln gällande korsfästelsen för att se hur dessa används och verkar.

Resultat
Kjell Ytrehus (2002) menar på att omständigheterna vid Jesus korsfästelse talar för att han var kraftigt nedkyld och inte död när han plockades ner från korset. Det faktum att han var kraftigt nedkyld och härigenom apatisk var det som enligt Ytrehus gjorde att Jesus uppfattades som död när han plockades ned från korset. En kraftigt nedkyld person kan uppvisa noll tecken på liv men kan relativt lätt bli återupplivad.


På grund av sabbaten så var Jesus korsfästelse förhållandevis kort, vid korsfästelse kan det annars ta flera dagar innan döden infaller. De två rövarna som blev korsfästa samtidigt med Jesus fick båda två sina benpipor krossade då de troligtvis fortfarande uppvisade tecken på liv, men då Jesus verkligen uppfattades som död så tyckte soldaterna inte att det behövdes. En soldat stack istället in sin lans i Jesus sida varpå det kom ut blod och vatten. Men, bemärker Ytrehus, döda människor blöder inte!

Om morgonen den tredje dagen så var Jesus grav öppnad och tom, Jesus var borta. Ytrehus ser tre förklaringar till hur detta kan ha inträffat. Den första förklaringen är att Jesus blev bortflyttad av några av sina många anhängare. Den andra förklaringen är att det mirakel som det hade väntats på verkligen inträffade. Den tredje förklaringen är att Jesus på ett naturligt sätt har vaknat och kommit till klarhet och sedan själv eller med vänners hjälp har begett sig från graven.

Ytrehus nämner vidare att det faktum att de linnetyg som Jesus var svept i när han fördes till sin gravläggning låg fint ihoprullade vid graven tyder på att Jesus bytte till andra kläder när han, troligtvis med sina anhängares hjälp, flydde.

Ytrehus påpekar att utgångspunkten för hans teorier är medicinska och inte teologiska.

I en kommentar till Ytrehus teorier har Jan Norum (2002) gett exempel på flera bibelhistoriska upplysningar som Norum anser motsäga teorin om att Jesus blev nedkyld under sin korsfästelse. Norum nämner att skälvningar, dysartri (talsvårigheter) och apati är vanliga förlopp vid nedkylning men i Bibeln står det inget om att Jesus skulle ha lidit utav något av dessa under korsfästelsen. Tvärtom så skrek Jesus med full kraft ut ”Det är fullbordat” vilket inte är något som kan anses vara förenligt med apati. Norum nämner hur Jesus flera gånger blev erbjuden den bedövande dryck som soldaterna brukade ge till personer som blev korsfästa men att Jesus nekade att dricka vilket är något som kan ha räddat honom från att bli nedkyld då intag av bedövningsmedel och alkohol kan öka risken för nedkylning. Värmerekordet i Jerusalem för april är 32 grader, köldrekordet är 0,5 grader, genomsnittstemperaturen är mellan 10-20 grader. En naken, frisk person som under lugna vindförhållanden utsätts för 10 grader har en beräknad livslängd på över 24 timmar, för 0 grader är den beräknade överlevnadslängden 9 timmar. Norum anser det härigenom uteslutet att nedkylning var dödsorsaken.

Som svar på att döda människor inte blöder säger Norum att det vatten och blod som kom ut från Jesus kropp efter att han blivit stucken av en lans kunde ha varit blodig pleuravätska. Norum menar att den mest sannolika dödsorsaken för Jesus var hypovolemi (låg blodvolym) och asfyxi (syrebrist) på grund av utmattning.


Norum anser att det inte är trovärdigt att Jesus efter att ha blivit lagd i graven gett sig iväg själv eller med hjälp av vänner då det fanns vakter utanför Jesus grav och det var dödsstraff för en vakt att sova på sin post.

Om vi utgår från att Jesus levde när han plockades ner från korset så finns det ett flertal faktorer som enligt Bibeln främjar denna möjlighet, både i förebyggande syfte, under själva korsfästelsen samt efter nedtagandet.

Enligt Matteus 27:34 och Mark 15:23 erbjöds Jesus vin blandat med galla att dricka innan korsfästelsen men efter att ha tagit en liten klunk av detta så nekade Jesus att dricka mer. Enligt Linderholm (1928) så gavs denna blandning till de som skulle korsfästas för att de skulle bli bedövade och lida mindre av korsfästelsen, men det påpekas också att det kunde vara för att de skulle bli mer medgörliga vid korsfästelsen och då vara lättare att korsfästa. Denna blandning gjorde också att man kunde slumra bort i ett tillstånd av medvetslöshet. Linderholm nämner vidare att en annan anledning än rädslan för att tappa medvetandet kunde vara för att Jesus var så full av ångest inför det kommande att hans strupe snärjdes samman och att han därför inte kunde dricka av det erbjudna även om han velat.

Under korsfästelsens sjätte timme sänkte sig ett mörker över jorden som höll i sig till nionde timmen (Matt 27:45) och då skrek Jesus ut ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig” varpå någon som stod vid korset genast sprang bort och gav Jesus surt vin. Enligt Johannes 19:29 gavs vinet på en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk. Växten isop används än i dag som läkeväxt och sägs bland annat ha en antibakteriell verkan samt att den kan mildra uppkomsten av bakterien Staphylococcus aureus (gula stafylokocker) (Mamadalieva, Akramov, Ovidi, Tiezzi, Nahar, Azimova, Sarker. 2017). Giftämnesproducerande gula stafylokocker kan ge upphov till toxisk chock där organen i kroppen kan bli angripna på ett livshotande sätt (Medibas. 2018).


Strax efter att Jesus fått surt vin så skriker han högt ut varpå hans huvud faller ner mot hans bröst och hans synes vara död. Strax efter detta skälver hela jorden till då det inträffar en jordbävning.
Efter att Jesus plockats ner från korset så lindas hans kropp med linnebindlar. Johannes 19:39-40 berättar hur de lindade in Jesus kropp med en blandning av cirka 30 kilo myrra och aloe inne i bindlarna.

Den aloe som omnämns i Bibeln är aloeträ som också kallas för örnträd (Watchtower. 2018). Aloeträdet används i läkemedel då den är lugnande och har en sövande effekt (Wang, Wang, Pen, Liu, Wu, Guo, Wei. 2017). Den lugnande och sövande effekten kan dock hämmas/dämpas av antagonisterna bikukullin (Tsuchiya. 2017) och flumazenin (Researchgate. 2015) som bland annat finns i myrra.
 
Diskussion

Ytrehus (2002) framställer teorin att Jesus skulle ha drabbats av så kraftig nedkylning på korset att han skulle ha sett ut att vara död men Norum (2002) förkastar helt den teorin då han påpekar att det ingenstans i Bibeln står att läsa att Jesus uppvisat de fenomen en människa drabbas av när kroppen blir nedkyld.

Om vi utgår från att Ytrehus teori om nedkylning stämmer så kan det ju vara så att soldaterna och de andra som var närvarande vid korsfästelsen inte uppfattade köldskälvningarna då de stod nedanför korset, Jesus var ju fastbunden/fastspikad på korset och hans rörelser var ju härigenom kraftigt begränsade. Kanske är det så att man inte uppfattade att Jesus darrade av köld för att han satt fast. Dessutom uppstod ju någon form av jordbävning, så allting borde ju ha darrat och skakat då.

Om vi utgår från Norums teori att det var syrebrist och låg blodvolym som var Jesus dödsorsak så är förminskad tillgång till syre något som man till viss gräns kan träna upp (The Tasa Group. 2018). När man drabbas av syrebrist så uppträder en missfärgning av huden, som kan vara blå, svart och/eller lila. Detta kan förklara varför inte Jesus blev riktigt igenkänd efter uppståndelsen, han hade helt enkelt blivit ”missfärgad” i huden.

Linderholm (1928) nämner att en anledning till varför Jesus inte ville ta emot det sura vinet blandat med galla innan han skulle korsfästas kunde vara för att han inte ville glida bort i medvetslöshet. En annan anledning kunde vara att Jesus var oförmögen att dricka då hans strupe var sammandragen av ångest. Båda låter full rimliga, det synes fullt troligt att Jesus hade ångest innan korsfästelsen. För att försöka hålla sig så klar i huvudet som möjligt verkar det dock ha varit en nödvändighet att undanhålla sig den bedövande drycken om Jesus medvetet skulle hålla sig levande när han blev korsfäst.

Johannesevangeliet 19:29 talar om hur Jesus, innan hans huvud föll ner på korset, drack vin från en svamp som satt på en isopstjälk. Saften från denna isopstjälk kunde vara det som skyddade Jesus från att bland annat drabbas av blodförgiftning (Mamadalieva, et al. 2017).

Gällande hur Jesus har lyckats komma ut från sin grav där det stod en stor sten för ingången samt att det stod soldater på vakt så kan hemligheten ligga i linnebindlarna som Jesus var inlindad i. Inuti dessa bindlar fanns det cirka trettio kilo myrra och aloeträ. Aloeträdet har en sövande effekt (Wang, et al. 2017). Jesus anhängare skulle alltså ha kunnat använda detta aloeträ för att söva soldaterna som stod på vakt utanför graven så att de skulle kunna smuggla ut Jesus. När sedan Jesus var ute ur graven och i säkerhet hade myrran kunnat användas som moteffekt (Tsuchiya. 2017. Researchgate. 2015) för att väcka upp soldaterna igen.
 
Jonsson (2008) nämner att påven Johannes Paulus II i oktober 1998 publicerade encyklikan Fides et ratio (Tro och förnuft). I denna encyklika talas det bland annat om kunskap som människan kunde komma fram till med hjälp av sin erfarenhet och sitt förnuft. Det nämns också en andra kunskap, nämligen den som ligger bortom gränserna för vår mänskliga erfarenhet och som vi kan få tillgång till enbart genom Guds uppenbarelse, en sådan kunskap kallas för ”övernaturlig”. Jag skulle vilja tillägga en kunskap utöver dessa, en ”överintelligens” som man idag skulle kalla för ”särbegåvning”. Jag tror att Jesus var särbegåvad, med en speciell fallenhet för de naturvetenskapliga ämnena. Om man sedan anser att särbegåvning är en gåva från Gud eller inte är helt och hållet upp till var och en.

När man lyssnar och talar med troende finns det de som nämner att Jesus kontrollerade naturkrafterna (Watchtower. 2018.1)  Jag anser dock att han kände till naturkrafterna och därigenom kunde utgå och agera utifrån dem. Jesus verkar ha vetat en hel del om meterologi. Flera gånger i Bibeln så nämner Jesus att lärjungarna inte ska vara rädda då vädret snart blir bättre, stormen mojnar och så. Det synes som om Jesus gick frivilligt mot sin korsfästelse, kanske förstod Jesus att väderförhållandena skulle vara gynnsamma under dagen för sin korsfästelse, inte så kallt att han skulle riskera att frysa ihjäl och inte så varmt att han skulle få värmeslag, samt att han kanske kunde avläsa himlen och/eller naturen och kunde se den nalkande jordbävningen (som vi troligtvis får anta bara var ett litet skalv) och att denna kunde ge honom fördelar. Det kan också antydas i Bibeln att Jesus valde att bli korsfäst just under den aktuella dagen, det var
dagen före sabbaten och den stora förberedelsedagen vilket gjorde att de korsfästa inte skulle hänga så länge på korset som de i vanliga fall gjorde innan de plockades ner. 

De örter och läkeväxter som omnämns i bibeln under korsfästelsen synes ha stor betydelse för möjligheten att Jesus överlevde sin korsfästelse. Jesus tycks ha haft en stor kunskap om örter och läkeväxter. Isop, som håller upp den svamp som doppats i vin som Jesus får alldeles i slutet av korsfästelsen, är flitigt förekommande i Bibeln. Det är en växt som i Bibeln används bland annat för att rena människor, blod och hus (Tredje Mosebok). Oljan/saften från isop är dock något som ska undvikas om man har anlag för epilepsi (Burkhard, Burkhardt, Haenggeli, Landis. 1999). Krampsjukdomar förekommer ganska ofta i Bibeln och vi kan ta Markusevangeliet ”En stum ande botas” för att visa ett exempel där möjligheten finns att Jesus använde sig av växter och örter. När Jesus uppgivet klagade över ”Detta släkte som inte vill tro” så finns möjligheten att Jesus med ”tro" menade att folket inte ville tro på honom när han sade att de i vissa fall skulle undvika att äta och omge sig med viss föda och/eller vissa saker. Isop kan användas till krydda och möjligheten finns ju att den användes till det och sedan har pojken fått ett krampanfall. För två tusen år sedan hade befolkningen inte lika stor kännedom om allergier och överkänslighet och att vissa ämnen kunde utlösa exempelvis krampanfall. Möjligheten finns också att Jesus hade någon form av ört eller läkeväxt i fickan på sin klädedräkt som han sedan gav till pojken och fick honom att må bra igen. Det samma gäller även de andra fallen i Bibeln där Jesus botat sjuka genom handpåläggning; Jesus kan ju ha haft något i sina händer, örter, läkeväxter eller dylikt, som har verkat hälsofrämjande.
 
Slutsats


Ytrehus (2002) nämner i slutet av sin artikel att utgångspunkten för hans teorier var medicinska och inte teologiska. Det samma gäller detta PM, det utgår från de naturvetenskapliga (medicinska) teorierna och inte från de teologiska även om teologin är kulissen till hela texten.

Denna text har sökt efter möjligheten till om Jesus hade så pass hög kunskap i naturvetenskap att han kunde planera för utgången av sin korsfästelse. Detta är ingen fråga vi någonsin kommer att få svar på men det synes finnas en möjlighet till att det skulle kunna vara så. Jonsson (2008) nämner att bibeln inte har någon komplett, tvättäkta teori med vad som egentligen menas med religiös tro. Jonsson nämner vidare att bibeln inte heller har någon utarbetad teori om förhållandet mellan förnuftet och tron. Kanske hade Jesus en utarbetad teori om förhållandet mellan förnuftet och tron, tron på något. Tron på förnuftet. Tron på orsak och verkan. Tron på hur vi i viss utsträckning kan förutse naturen och vår omgivning. Tron på att vänner och anhängare kan skydda oss mot det onda. Tron på örter och läkeväxter. Tron på att myrra, isop och aloeträd kan bidra till att det går att överleva en korsfästelse. Tron på naturvetenskaperna. Tron på naturens helande och läkande kraft... 
                                                                                                                                                                                                                                                      

Referenser;
Burkhard, PR, Burkhardt, K, Haenggeli, CA, Landis, T. (1999). Plant-induce Seizures: reapparence of an old problem. Journal of Neurology. Aug;246(8) 667-70
Clayton, P. (2017). Religion och naturvetenskap. Falun: Dialogos
Linderholm, E. (1928) Dog Jesus inte på korset. http://runeberg.org/dojip/0028.html [Hämtad 2018-01-23] 
Jonsson, U. (2008). Med tanke på Gud. 2 uppl. Malmö: Artos & Norma
Mamadalieva, N., Akramov, D., Ovidi, E., Tiezzi, A., Nahar, L., Azimova, S., Sarker, S. (2017). Aromatic Medicinal Plants of the Lamiacea Family from Uzbekistan; Ethnopharmacology, essential oils compositions, and biological activity. Medicines (Basel) Mar 4(1): 8    
Medibas (2018) https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/infektion/patientinformation/olika-tillstand/toxiskt-chocksyndrom/ [Hämtad 2018-01-26]

Norum, J. (2002). Var Jesus död etter korsfestelsen? (korrespondanser). Tidskftet Den Norske Legeforening. 122:1054
Researchgate (2015) https://www.researchgate.net/publication/270964288_Antispasmodic_Effects_of_Myrrh_due_to_Calcium_Antagonistic_Effects_in_Inflamed_Rat_Small_Intestinal_Preparations [Hämtad 2018-01-25]
The Tasa Group. Forensic analysis of injury and death by asphyxiation. https://www.tasanet.com/Knowledge-Center/Articles/ArtMID/477/ArticleID/338920/Forensic-Analysis-of-Injury-and-Death-by-Asphyxiation [Hämtad 2018-01-26]
Treloar, A. (2013). Faith in Medicine. The Medicine of the Crucifixion. Catholic Medical Quarterly. Volume 63(1) February.
Tsuchiya, H. (2017). Anestehetic agents of plant origin; A review of Phythochemicals with anesthetic activity. Molecules. 22(8), 1369.
Wang, S, Wang, C,  Pen, D,  Liu, X, Wu, C,  Guo, P,  Wei, J. (2017). Agarwood Essential Oil Display Sedative-Hypnotic effects through the GABAergic system. Molecules. Dec 9;22(12).
Watchtower. (2018). https://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/1200000207 [Hämtad 2018-01-24]
Watchtower. (2018.1). https://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/1102014656 [Hämtad 2018-01-24]
Ytrehus, K. (2002). Var Jesus död etter korsfestelsen? Tidskriftet Den Norske Legeforening. 122:833. 
                                                                                                                                                                                                                                        

Kommentera gärna: